پرسش‌گران حوصله‌سر‌بر – پیش‌داوران جذاب

مطلبی که بتواند مغز ناخودآگاه و احساسات را تحریک کند، برنده است و هیچ اهمیتی ندارد که حقیقت داشته باشد. آدم‌ها به سادگی مهره‌هایی برای بازنشر آن مطلب می‌شوند، بدون هیچ غرض و نیتی. فقط چون نمی‌دانند مغز چطور کار می‌کند.